वेबसाईटस

1. http://www.mahatmaphule.info
2. http://www.mahatmaphule.com

संदर्भ ग्रंथ

१. महात्मा जोतीराव फुले (१९७५) - धनंजय कीर
२. महात्मा फुले समग्र वाङमय (१९८०/१९९१) - धनंजय कीर, स. ग. मालशे.
३. महात्मा फुले गौरव ग्रंथ (१९८२/१९९१) - संपादक पी. बी साळुंखे, माळी, प्रधान, पाटील इ.
४. महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले यांचा अल्प परिचय (१९२७) – पंढरीनाथ सीताराम पाटील
५. महात्मा जोतीराव फुले (आ. २ /१९८९) - पंढरीनाथ सीताराम पाटील
६. महात्मा जोतीराव फुले यांचे चरित्र (१९२७) - पंढरीनाथ सीताराम पाटील
७. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई जोतीराव फुले (१९८१) – डॉ. मा. गो. माळी
८. प्रभंजन (१९९१) - अनिरुध्द पुनर्वसू
९. महात्मा जोतीराव फुले (१९८९) - वसंत देसाई
१०. महात्मा फुले विचारधन (१९९१) - डॉ. भालबा विभूते.
११. महात्मा फुले आणि शेतकरी चळवळ (१९९०) – डॉ. अशोक चौसाळकर
१२. जोतीरावांची समता संकल्पना (१९९०) - डॉ. भास्कर लक्ष्मण गोळे
१३. पहिली भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (१९८९) – बा. ग. पवार
१४. तीन थोर समाजसेवकांच्या गोष्टी (१९८४) - बा. ग. पवार
१५. राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ (१९७६) – संपादक पी. बी. साळूंख़े, ठोकळ, सूर्यवंशी, भोसले इ.
१६. धर्म जीवन व तत्वज्ञान – महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, संपादक मा. प. मंगूडकर, ए. के. घोरपडे, गो. मा. पवार, रू. पा. पांजणकर
१७. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१९७७)- धनंजय कीर
१८. श्री. गाडगे महाराज (१९७६) – गो. नि. दांडेकर
१९. श्री. संत गाडगे महाराज (१९७७)- मधुकर केचे.
२०. जुन्या आठवणी (१९७३) – वा. रा. कोठारी.
२१. आभाळा एवढी (१९८१) – हिं. गो. बनसोडे
२२. महात्मा फुले व्यक्‍ती आणि विचार – गं. बा. सरदार
२३. कर्मवीर भाऊराव पाटील (१९८९) – बा. ग. पवार
२४. श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड (१९६३) – ब. न. फाटक
२५. प्रबोधनकार ठाकरे (आत्मचरित्र )

मुख्य पानावर